Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-18 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Nugalės tas, kas labiau norės nugalėti.

Benito Mussolini

Mūsų partneriaiSteigėjai

Gimnazijos administracija

Direktorius Vytautas Kantauskas

ASMENINIAI DUOMENYS:

 • Gimimo data, vieta: 1960 m. rugsėjo 19 d., Šiauliai.
 • Šeimyninė padėtis: vedęs, augina tris vaikus.

206 kab., tel. 8 41 523561, sdg.direktorius@gmail.com

IŠSILAVINIMAS:

 • 1968 - 1979 m. – Vidurinis išsilavinimas: Šiaulių devintoji vidurinė mokykla;
 • 1979 – 1983 m. - Šiaulių Pedagoginis institutas, matematika; matematikos mokytojas;
 • 2002 - 2004 m. – Magistro studijos: Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, vadybos ir verslo administravimo (švietimo vadyba) magistro kvalifikacinis laipsnis.

 DARBO PATIRTIS:

 • 1983 – 1987 m. – Joniškio rajonas, Skaistgirio vidurinė mokykla, matematikos mokytojas;
 • 1987 – 1989 m. – Joniškio tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius;
 • 1989 – 1992 m. - Joniškio rajonas, Endriškių pagrindinė mokykla, direktorius;
 • 1992 - 1994 m. - Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla, matematikos mokytojas;
 • 1994 m. - Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, direktorius.

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS:

 1. Vadovauja gimnazijos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos derina nustatyta tvarka, tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
 2. informuoja ir supažindina gimnazijos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;
 3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir gimnazijos nuostatų;
 4. tvirtina gimnazijos vidaus struktūra, gimnazijos darbuotojų pareigybių, sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 5. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, gimnazijos struktūrinių padalinių vadovams, atsižvelgdamas į gimnazijos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
 6. tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų darbo grafikus;
 7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
 8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas, atsakomybę ir suderinęs su gimnazijos taryba jas tvirtina;
 9. organizuoja mokytojų metodinę veiklą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis mokytojams ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 10. leidžia įsakymus personalo valdymo, gimnazijos veiklos ir kitais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
 11. priima mokinius į gimnaziją Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
 12. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą, užtikrina gimnazijos tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 13. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams gimnazijos aplinką;
 15. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip laikomasi jų reikalavimų;
 16. organizuoja gimnazijos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja gimnazijos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
 18. tvirtina metinę gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą;
 19. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami gimnazijos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi ir pateikiami laiku;
 20. organizuoja viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 21. organizuoja ugdymo(si) proceso priežiūrą;
 22. organizuoja specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, specialiosios, psichologinės pagalbos mokiniams teikimą ir užtikrina jos funkcionavimą;
 23. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių elgesio vertinimo,
 24. skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą, organizuoja jų įgyvendinimą;
 25. inicijuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
 26. organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
 27. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
 28. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi gimnazijoje, bendruomenės narių informavimą;
 29. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 30. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbius gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, gimnazijos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 31. kontroliuoja, kad gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtu suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
 32. kartu su gimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar gimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
 33. rengia gimnazijos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka;
 34. atstovauja gimnazijai teismuose, valdžios ar valdymo įstaigose, sprendžia gimnazijos klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis;
 35. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų, susijusių su gimnazijos funkcijomis, nagrinėjimą, atsakymų į juos rengimą;
 36. vykdo su gimnazijos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;
 37. vykdo ir kitas teisės aktuose ir gimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

KVALIFIKACINIAI BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo įtvirtinimo“, patirtį;
 3. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau - švietimo ir mokslo ministras) patvirtintus reikalavimus;
 4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ) „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Riukienė

Muzikos vyr. mokytoja, turinti II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginis stažas nuo 1998 m.

411 kab., tel. 8 41 523562, sdg.pavaduotoja@gmail.com

FUNKCIJOS:

 • Rengia ir derina gimnazijos metinės veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
 • Teikia pasiūlymus gimnazijos strateginiam veiklos planui rengti.
 • Organizuoja ir kontroliuoja strateginius gimnazijos tikslus atsiliepiančio gimnazijos ugdymo turimo kūrimą, rengia gimnazijos ugdymo plano projektą, kontroliuoja ugdymo planų, programų vykdymą.
 • Analizuoja ir tikrina ugdymo proceso eigą, mokinių mokymosi rezultatus.
 • Tikrina ir derina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarką, kontroliuoja bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroninio) organizavimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie mokinių mokymąsi, pasiekimus bei pažangą teikimą tėvams.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių priėmimą, išvykimą bei klasių komplektavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, brandos egzaminus, nustatyta tvarka teikia informaciją Nacionaliniam egzaminų centrui.
 • Kontroliuoja renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrina ir derina mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti numatytuose renginiuose.
 • Kontroliuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrių veiklą.
 • Tikrina ir derina gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planus, kontroliuoja karjeros planavimo ir profesinio orientavimo gimnazijoje organizavimą.
 • Tikrina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais švietimo ir mokslo ministerijai, švietimo skyriui ir kitoms išorės institucijoms.
 • Inicijuoja mokytojų metodinę veiklą, tikrina ir derina gimnazijos metodinės veiklos planą, šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
 • Kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 • Planuoja ir organizuoja gimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 • Rengia gimnazijos pamokų tvarkaraštį ir vykdo reikalingus jo pakeitimus.
 • Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su einamomis pareigomis, ir
  atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius.
 • Organizuoja mokytojų pavadavimą.
 • Kontroliuoja el. dienyno pildymą ir duomenų išsaugojimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių nuotolinį mokymą.

KVALIFIKACINIAI  BEI  SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  PAREIGYBEI:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo švietimo įstaigoje stažą.
3. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office, kitais   Gimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe.
4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
6. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;
8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Gimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, direktoriumi.
10. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.


 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Laima Tiepelienė

Pradinių klasių mokytoja - metodininkė, turinti II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginis stažas nuo 1998 m.

104 kab., tel. 841-523572, sdg.neformalus@gmail.com

FUNKCIJOS:

 • Teikia pasiūlymus gimnazijos strateginiam, metiniam veiklos planui.
 • Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant gimnazijos ugdymo plano projektą.
 • Organizuoja neformaliojo švietimo veiklos plano (programos) rengimą.
 • Teikia pasiūlymus dėl savarankiško specialiųjų poreikių mokinių mokymosi ir mokymo namuose tvarkaraščio sudarymo ir atsiskaitymo kriterijų.
 • Organizuoja ir kontroliuoja socialinės paramos teikimą mokiniams.
 • Organizuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbą.
 • Planuoja ir kontroliuoja su neformaliojo švietimo procesu susijusių renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą.
 • Planuoja ir kontroliuoja mokinių socialinės veiklos ir visuomenei naudingo darbo organizavimą.
 • Rengia mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu planą, kontroliuoja mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu darbą.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių ir mokytojų budėjimą gimnazijoje.
 • Inicijuoja socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, organizuoja ir kontroliuoja pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimą bei švietimo organizavimą gimnazijoje ir už jos ribų.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gimnazijoje.
 • Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą neformaliojo švietimo ir pagalbos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri skaityklos, bibliotekos - informacinio centro, veiklą.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusių gimnazijos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
 • Organizuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju švietimu bei pagalba susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą.
 • Vertina skyriaus specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
 • Organizuoja ir kontroliuoja neformaliojo ugdymo programų vykdymą, rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie neformaliojo ugdymo programų vykdymą.
 • Kontroliuoja ir organizuoja pagalbos mokiniui specialistų veiklą.
 • Organizuoja įsigyjamų neformaliojo švietimo ir pagalbos priemonių, literatūros poreikio nustatymą bei sąrašų rengimą, kontroliuoja klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą neformaliojo švietimo ir pagalbos proceso poreikiams, inicijuoja jų atnaujinimą (papildymą).
 • Organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščio sudarymą ir kontroliuoja jo vykdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus klasių vadovų metodinę veiklą. Suderina klasių vadovų metodinės veiklos planus ir teikia juos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kaupia informaciją apie klasių vadovų metodinę veiklą bei rezultatus.
 • Organizuoja ir kontroliuoja gimnazijos savivaldos organizacijų darbą.
 • Rengia teisės aktuose numatytą su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusią informaciją gimnazijos administracijai, savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju švietimu ir pagalba.
 • Organizuoja ir kontroliuoja gimnazijos popamokinę veiklą.
 • Rengia ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą/ atleidimo iš darbo, skyriaus darbuotojų materialinio ar kitokio skatinimo, dėl drausminių nuobaudų.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.
 • Rengia priemonių planus dėl nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo priežasčių šalinimo, organizuoja ir kontroliuoja nelaimingų atsitikimų statistinių duomenų rinkimą ir analizę.

KVALIFIKACINIAI  BEI   SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  PAREIGYBEI:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo švietimo įstaigoje.
3. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitais gimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe.
4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
6. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles;
9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
10. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.


 

Ūkio dalies vedėja Raima Štabokienė

Pradinių klasių mokytoja – metodininkė.

Pedagoginis stažas nuo 1987 m.

103 kab., tel. 841-523572, sdg.aprupinimas@gmail.com

FUNKCIJOS:

 • Aprūpina materialiniais ištekliais, inventoriumi, medžiagomis ir mokymo priemonėmis
 • Organizuoja ūkinio technikinio personalo darbą, užtikrina viso personalo darbo saugą.
 • Rūpinasi gimnazijos sanitarijos ir higienos sąlygomis, užtikrina priešgaisrinę apsaugą
 • Rengia pirkimo dokumentus ir organizuoja viešuosius pirkimus.
 • Organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją bei nusidėvėjusių nurašymą.

KVALIFIKACINIAI  BEI  SPECIALIEJI   REIKALAVIMAI   PAREIGYBEI:

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
4. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti.
5. Žinoti švietimo įstaigos ūkio tvarkymui  keliamus reikalavimus.
6. Gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, vesti darbo laiko apskaitą.
7. Mokėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą.
8. Mokėti naudotis darbe informacinėmis technologijomis: interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitomis programomis reikalingomis apskaitai vesti ir ataskaitoms rengti.
9. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
10. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus.
11. Gerai išmanyti darbų saugą, civilinės saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus.
12. Išmanyti apie pastatų priežiūrą, vidaus patalpų remontą, šildymą, vandentiekį, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus.


Informacija atnaujinta: 2018-04-04

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija