Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-01-18 Ketvirtadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
To you I'm an atheist; to God, I'm the Loyal Opposition.

Woody Allen

Mūsų partneriaiSteigėjai

Gimnazijos administracija

Direktorius Vytautas Kantauskas

ASMENINIAI DUOMENYS:

 • Gimimo data, vieta: 1960 m. rugsėjo 19 d., Šiauliai.
 • Šeimyninė padėtis: vedęs, augina tris vaikus.

 

IŠSILAVINIMAS:

 • 1968 - 1979 m. – Vidurinis išsilavinimas: Šiaulių devintoji vidurinė mokykla;
 • 1979 – 1983 m. - Šiaulių Pedagoginis institutas, matematika; matematikos mokytojas;
 • 2002 - 2004 m. – Magistro studijos: Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, vadybos ir verslo administravimo (švietimo vadyba) magistro kvalifikacinis laipsnis.

 

DARBO PATIRTIS:

 • 1983 – 1987 m. – Joniškio rajonas, Skaistgirio vidurinė mokykla, matematikos mokytojas;
 • 1987 – 1989 m. – Joniškio tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius;
 • 1989 – 1992 m. - Joniškio rajonas, Endriškių pagrindinė mokykla, direktorius;
 • 1992 - 1994 m. - Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla, matematikos mokytojas;
 • 1994 m. - Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, direktorius.

 

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS:

 • Vadovauja ir atstovauja gimnazijai.
 • Nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis, įpareigoja reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • Tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas.
 • Priima mokinius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, sprendžia ginčus, kylančius dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.
 • Vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančio personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
 • Sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais.
 • Organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių rengimą, projekto svarstymą, teikia Gimnazijos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais, ryšiais su kitomis ugdymo įstaigomis.
 • Atstovauja gimnazijai kitose institucijose, šalyse.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus įsivertinimo organizavimą ir jo sistemos tobulinimą.
 • Už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones.
 • Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo bei metodines grupes.
 • Inicijuoja gimnazijos veiklos strateginio plano ir metinės veiklos programos, atitinkančių valstybės ir regiono švietimo politiką, rengimą.
 • Telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos strateginiam, metinei veiklos programai įgyvendinti, valstybės švietimo politikai vykdyti.
 • Organizuoja gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją Nacionaliniam egzaminų centrui.
 • Palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, gimnazijos bendruomene, rėmėjais.
 • Sudaro Gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti.
 • Organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Riukienė

Muzikos vyr. mokytoja, turinti II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginis stažas nuo 1998 m.

411 kab., tel. 8 41 523562, sdg.pavaduotoja@gmail.com

 

Funkcijos:

 • Rengia ir derina gimnazijos metinės veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
 • Teikia pasiūlymus gimnazijos strateginiam veiklos planui rengti.
 • Organizuoja ir kontroliuoja strateginius gimnazijos tikslus atsiliepiančio gimnazijos ugdymo turimo kūrimą, rengia gimnazijos ugdymo plano projektą, kontroliuoja ugdymo planų, programų vykdymą.
 • Analizuoja ir tikrina ugdymo proceso eigą, mokinių mokymosi rezultatus.
 • Tikrina ir derina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarką, kontroliuoja bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroninio) organizavimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie mokinių mokymąsi, pasiekimus bei pažangą teikimą tėvams.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių priėmimą, išvykimą bei klasių komplektavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, brandos egzaminus, nustatyta tvarka teikia informaciją Nacionaliniam egzaminų centrui.
 • Kontroliuoja renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrina ir derina mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti numatytuose renginiuose.
 • Kontroliuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrių veiklą.
 • Tikrina ir derina gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planus, kontroliuoja karjeros planavimo ir profesinio orientavimo gimnazijoje organizavimą.
 • Tikrina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais švietimo ir mokslo ministerijai, švietimo skyriui ir kitoms išorės institucijoms.
 • Inicijuoja mokytojų metodinę veiklą, tikrina ir derina gimnazijos metodinės veiklos planą, šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
 • Kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 • Planuoja ir organizuoja gimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 • Rengia gimnazijos pamokų tvarkaraštį ir vykdo reikalingus jo pakeitimus.
 • Vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su einamomis pareigomis, ir
  atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius.
 • Organizuoja mokytojų pavadavimą.
 • Kontroliuoja el. dienyno pildymą ir duomenų išsaugojimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių nuotolinį mokymą.

 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Laima Tiepelienė

Pradinių klasių mokytoja - metodininkė, turinti II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginis stažas nuo 1998 m.

104 kab., tel. 841-523572, sdg.neformalus@gmail.com

Funkcijos:

 • Teikia pasiūlymus gimnazijos strateginiam, metiniam veiklos planui.
 • Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant gimnazijos ugdymo plano projektą.
 • Organizuoja neformaliojo švietimo veiklos plano (programos) rengimą.
 • Teikia pasiūlymus dėl savarankiško specialiųjų poreikių mokinių mokymosi ir mokymo namuose tvarkaraščio sudarymo ir atsiskaitymo kriterijų.
 • Organizuoja ir kontroliuoja socialinės paramos teikimą mokiniams.
 • Organizuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbą.
 • Planuoja ir kontroliuoja su neformaliojo švietimo procesu susijusių renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą.
 • Planuoja ir kontroliuoja mokinių socialinės veiklos ir visuomenei naudingo darbo organizavimą.
 • Rengia mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu planą, kontroliuoja mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu darbą.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokinių ir mokytojų budėjimą gimnazijoje.
 • Inicijuoja socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, organizuoja ir kontroliuoja pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimą bei švietimo organizavimą gimnazijoje ir už jos ribų.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gimnazijoje.
 • Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą neformaliojo švietimo ir pagalbos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri skaityklos, bibliotekos - informacinio centro, veiklą.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusių gimnazijos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
 • Organizuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju švietimu bei pagalba susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą.
 • Vertina skyriaus specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
 • Organizuoja ir kontroliuoja neformaliojo ugdymo programų vykdymą, rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie neformaliojo ugdymo programų vykdymą.
 • Kontroliuoja ir organizuoja pagalbos mokiniui specialistų veiklą.
 • Organizuoja įsigyjamų neformaliojo švietimo ir pagalbos priemonių, literatūros poreikio nustatymą bei sąrašų rengimą, kontroliuoja klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą neformaliojo švietimo ir pagalbos proceso poreikiams, inicijuoja jų atnaujinimą (papildymą).
 • Organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščio sudarymą ir kontroliuoja jo vykdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus klasių vadovų metodinę veiklą. Suderina klasių vadovų metodinės veiklos planus ir teikia juos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kaupia informaciją apie klasių vadovų metodinę veiklą bei rezultatus.
 • Organizuoja ir kontroliuoja gimnazijos savivaldos organizacijų darbą.
 • Rengia teisės aktuose numatytą su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusią informaciją gimnazijos administracijai, savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su gimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju švietimu ir pagalba.
 • Organizuoja ir kontroliuoja gimnazijos popamokinę veiklą.
 • Rengia ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą/ atleidimo iš darbo, skyriaus darbuotojų materialinio ar kitokio skatinimo, dėl drausminių nuobaudų.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.
 • Rengia priemonių planus dėl nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo priežasčių šalinimo, organizuoja ir kontroliuoja nelaimingų atsitikimų statistinių duomenų rinkimą ir analizę.

 

Ūkio dalies vedėja Raima Štabokienė

Pradinių klasių mokytoja – metodininkė.

Pedagoginis stažas nuo 1987 m.

103 kab., tel. 841-523572, sdg.aprupinimas@gmail.com

 

Funkcijos:

 • Aprūpina materialiniais ištekliais, inventoriumi, medžiagomis ir mokymo priemonėmis
 • Organizuoja ūkinio technikinio personalo darbą, užtikrina viso personalo darbo saugą.
 • Rūpinasi gimnazijos sanitarijos ir higienos sąlygomis, užtikrina priešgaisrinę apsaugą
 • Rengia pirkimo dokumentus ir organizuoja viešuosius pirkimus.
 • Organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją bei nusidėvėjusių nurašymą.

Informacija atnaujinta: 2018-01-16

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija