Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-25 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
You do not need a parachute to skydive. You only need a parachute to skydive twice.

Mūsų partneriaiSteigėjai

Konstitucijos pamoka Šiaulių miesto savivaldybėje

Audronė Gelžinienė, pilietinio ugdymo mokytoja (2013-10-11 08:39:38)

Spalio 3 d.  Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je tre­čią kar­tą suor­ga­ni­zuo­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­mo­ka Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos, Rė­ky­vos ir Zok­nių pro­gim­na­zi­jų aš­tun­to­kams ir de­vin­to­kams.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Gel­ži­nie­nė sa­kė, kad moks­lei­viai dar ne­ visai su­pran­ta Kons­ti­tu­ci­jos reikš­mę, to­dėl toks ren­gi­nys yra pra­smin­gas.

Moks­lei­vius pa­svei­ki­no mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė ak­cen­ta­vo moks­lei­viams, kad jie tu­ri ne tik sa­vo tei­ses, bet ir pa­rei­gas, išdėstytas Kons­ti­tu­ci­joje. Mo­ki­niai bu­vo su­pa­žin­din­ti su sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ra, jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat bu­vo kvie­čia­mi at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus, o ak­ty­viau­sie­ji ap­do­va­no­ti pri­zais.

Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos ket­vir­to­kė Eg­lė pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos sta­tu­tus, o pa­mo­kos pa­bai­go­je moks­lei­viai žiū­rė­jo fil­mą apie Kons­ti­tu­ci­ją.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija